Ga naar de inhoud

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze geldt voor alle landen van de Europese Unie. Ook Driezorg houdt zich aan deze verordening en heeft daarom o.a. een Privacy regelement ontwikkelt conform de regels die gelden voor de AVG.

 

 

Website

  • Driezorg verzamelt via Google Analytics anonieme gebruikersgegevens ter verbetering van de website.
  • Driezorg heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres heeft Driezorg gemaskeerd.
  • De optie ‘gegevens delen’ is door Driezorg uitgezet.
  • Driezorg maakt verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics – cookies

Nieuwsbrief

Driezorg heeft een digitale nieuwsbrief: Driezorg Totaal. Deze versturen wij niet zonder uw toestemming. Deze gegevens (Naam, E-mailadres, Soort relatie) worden niet gedeeld met derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij aanmelden voor de nieuwsbrief dient u altijd te bevestigen en kunt u zich wanneer u maar wilt, uit laten schrijven.

Disclaimer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Driezorg.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van Driezorg komen.

Jezelf zijn, ook als je ouder wordt

Wonen, Welzijn en Zorg

Driezorg wil dat mensen, wanneer zij ouder worden, een waardevol leven kunnen blijven leiden en zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen mensen bij het bevorderen en behouden van eigen regie.